Από    
Έχετε φτάσει το μέγιστο αριθμό προϊόντων σε αυτή την κατηγορία
Αφαίρεση
placeholder
Σύγκριση μοντέλων

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Delta Domestic Appliances AE» (εφεξής «Διοργανώτρια»), η οποία εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, Λεωφόρο Κηφισού 6, με ΑΦΜ 800787783 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, προκηρύσσει διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») με την ονομασία «ΤΑ ΣΒΗΝΕΙ ΟΛΑ», ο οποίος θα διενεργηθεί δια της σελίδας της στο Facebook https://www.facebook.com/toyotomi.gr/ (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, κατά το χρόνο συμμετοχής στο Διαγωνισμό, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον υπ’ αριθμόν 3 όρο.

3. Αποκλεισμός συμμετεχόντων

Δεν δικαιούνται να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό οι απασχολούμενοι με οποιονδήποτε τρόπο στη Διοργανώτρια, σε οποιαδήποτε θυγατρική αυτής, στη διαφημιστική της εταιρεία, καθώς και οι συγγενείς πρώτου βαθμού και δευτέρου βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 08/11/2018 και ώρα 04.00 πμ. έως και την 21/11/2018 και ώρα 12.00 μμ. Ως έγκυρες θα θεωρηθούν οι συμμετοχές που έλαβαν χώρα αποκλειστικά εντός των άνω χρονικών ορίων.

5. Διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Κατά το χρονικό διάστημα διάρκειας του Διαγωνισμού, όπως αυτό ορίζεται στον υπ’ αριθμόν 4 όρο, οποιοσδήποτε χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτόν θα πρέπει να αφήσει ένα σχόλιο κάτω από το post του Διαγωνισμού. Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο Διαγωνισμό, υπό την έννοια ότι κάθε συμμετέχων θα λάβει μόνο μια συμμετοχή στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, ανεξαρτήτως του αριθμού των συμμετοχών του σε αυτόν.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία με τα στοιχεία των συμμετεχόντων, τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια, ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα του Διοργανωτή ή του εν λόγω τρίτου προσώπου και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον υπ’ αριθμόν 7 όρο.

Οίκοθεν νοείται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται η Διοργανώτρια.

6. Δώρα

Τα δώρα του Διαγωνισμού θα είναι δύο (2) και αντιστοιχεί ένα σε καθένα από τους νικητές του Διαγωνισμού. Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

7. Τρόπος ανάδειξης των νικητών του Διαγωνισμού

Οι δύο (2) νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης, που δεν επιδέχεται ανθρώπινη παρέμβαση, η οποία θα λάβει χώρα στις 22 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13.00΄ στις εγκαταστάσεις της έδρας της ανωτέρω εταιρείας. Πέραν των δύο (2) νικητών από τη σχετική κλήρωση θα αναδειχθούν και τέσσερις (4) επιλαχόντες, ένας για κάθε δώρο.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

Α. περιλαμβάνει σχόλιο το οποίο κατά την ελεύθερη κρίση της Διοργανώτριας, δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη. Οίκοθεν νοείται ότι η Διοργανώτρια δικαιούται να μην αναρτήσει ή/ και να διαγράψει από τη σελίδα του Διαδικτυακού Τόπου όπου θα αναρτηθούν σχόλια προς συμμετοχή στο Διαγωνισμό, ακυρώνοντας τη συμμετοχή του σχετικού Συμμετέχοντα, σχόλια τα οποία έχουν περιεχόμενο παράνομο, πορνογραφικό, βίαιο, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό ή χυδαίο ή εν γένει περιεχόμενο που αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη,

Β. έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον υπ’ αριθμόν 5 όρο,

Γ. δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το Συμμετέχοντα των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και

Δ. έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στον υπ’ αριθμόν 4 όρο.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση

Η Διοργανώτρια θα ενημερώνει: (α) όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό για τους νικητές, με ανάρτηση του Facebook profile ονόματος αυτών στο Διαδικτυακό Τόπο και (β) τους νικητές του Διαγωνισμού, με ανάρτηση απαντητικού σχολίου κάτω από το σχόλιό τους στο post του Διαγωνισμού, προκειμένου οι τελευταίοι να επικοινωνήσουν με τη Διοργανώτρια και να γνωστοποιήσουν τα ελάχιστα αναγκαία προσωπικά τους δεδομένα, ώστε να αποδοθεί το Δώρο σε αυτούς.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε από τους νικητές του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος 72 ωρών από την ενημέρωσή του με απαντητικό σχόλιο κάτω από το σχόλιό του στο post του Διαγωνισμού ή σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των νικητών του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχηρών και της ανωτέρας βίας) με τη Διοργανώτρια εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του δώρου και τη θέση του θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από τη σχετική κλήρωση, αναφορικά με το σύνολο των δύο (2) επιλαχόντων για κάθε δώρο κ.ο.κ.

9. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δηλώνουν και διαβεβαιώνουν ότι τα σχόλια τα οποία αναρτούν στο Διαδικτυακό Τόπο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού δεν προσβάλλουν κάποιο σχετικό δικαίωμα σε άυλο αγαθό, απόλυτο και αποκλειστικό ή μη.

Οίκοθεν νοείται ότι με την ανάρτηση των σχολίων στο Διαδικτυακό Τόπο με σκοπό τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες μεταβιβάζουν στο Διοργανωτή το δικαίωμα, χωρίς περιορισμό ως προς το χρόνο και τον τρόπο, να παρουσιάζει αυτά στο ευρύ κοινό, δια του Διαδικτυακού Τόπου, αποδίδοντας τα στοιχεία αυτών. Για την εν λόγω παρουσίαση στο ευρύ κοινό των σχολίων («έργων») τους, οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν έχουν οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση έναντι του Διοργανωτή.

Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στις διοργανώτριες εταιρίες για την προβολή της προωθητικής ενέργειας και των αποτελεσμάτων της μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος θεωρεί ότι στη σελίδα του Διαδικτυακού Τόπου που αφορά στο Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί σχόλια τα οποία παραβιάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του και προκειμένου η Διοργανώτρια να διακόψει την ανάρτηση των σχολίων αυτών και να ακυρώσει τη σχετική συμμετοχή του Συμμετέχοντα, το εν λόγω πρόσωπο οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Διοργανώτρια.

10. Παραλαβή των δώρων.

Τα δώρα παραλαμβάνονται εντός της ελληνικής επικράτειας. Για παραλαβές εντός και εκτός Αττικής, η εταιρία αναλαμβάνει το κόστος εφόσον ζητηθεί από τον/τους νικητή/-ές να γίνει αποστολή του δώρου. Σε διαφορετική περίπτωση, ως τόπος παραλαβής των δώρων ορίζεται η έδρα της εταιρίας, η οποία βρίσκεται στο Αιγάλεω Αττικής, Λεωφόρο Κηφισού 6. Μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την ενημέρωση των νικητών κι εφόσον τα δώρα δεν έχουν παραληφθεί όπως περιγράφεται ανωτέρω στο ίδιο Άρθρο, αυτομάτως παραγράφονται και δεν συνεπάγεται ουδεμία απαίτηση ή δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

11. Ευθύνη.

Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε Συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει απολύτως ουδεμία ευθύνη για τυχόν απρεπή ή ανακριβή, και εν γένει για το σύνολο του περιεχομένου των κειμένων των σχολίων που θα αναρτήσουν οι συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω του διαδικτυακού τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση ο Διοργανωτής ή οι συνεργάτες του, οι εργαζόμενοί του, οι διευθυντές, οι μέτοχοι ή εκπρόσωποί του δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (π.χ. άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο, στο Διαδίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από συμμετέχοντα, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης. Για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική) ή ηθική βλάβη προκληθεί δια της παρούσης ιστοσελίδας, από την ανάρτηση, οδημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο συμμετέχων από την συμμετοχή του οποίου προκλήθηκε η ζημία ή η ηθική βλάβη.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία ή σε περίπτωση που, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών, κλπ.), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών της.

12. Δημοσιότητα.

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένοι στον Διαδικτυακό Τόπο.

13. Πληροφορίες – Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να απευθύνεται στη Διοργανώτρια στην ηλεκτρονική διεύθυνση spata@gedsa.gr ή καλώντας στο τηλέφωνο 210-5386414 από Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00-15:00).

14. Προσωπικά Δεδομένα.

Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντος για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (συγκεκριμένα το όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση παραλαβής Δώρων) σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τη Διοργανώτρια ή/ και τρίτους, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του αποκλειστικά με σκοπό τη διεξαγωγή της κλήρωσης. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται, επίσης, τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση των συμμετεχόντων για τη δημοσίευση των προσωπικών τους δεδομένων στα αποτελέσματα του Διαγωνισμού, καθώς και για την επεξεργασία επ’ αυτών για την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των δώρων.

Η Διοργανώτρια δεσμεύεται να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δικαίου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ισχύει, και, συγκεκριμένα, του Κανονισμού 679/2016/ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, δεσμεύεται να μην γνωστοποιήσει ή/και μεταβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε οποιονδήποτε τρίτο ή να τα χρησιμοποιήσει για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από αυτούς με περιγράφονται στους παρόντες όρους. Η Διοργανώτρια δεσμεύεται, επίσης, να εξασφαλίσει πως η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από το τρίτο πρόσωπο που λειτουργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό της προς επίτευξη της διαδικασίας του Διαγωνισμού, θα είναι με τη σειρά της σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Δικαίου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ισχύει.

Μετά την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των Συμμετεχόντων/ των νικητών του Διαγωνισμού διαγράφονται από τα αρχεία της Διοργανώτριας, καθώς και του τρίτου προσώπου, το οποίο λειτουργώντας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της έχει πρόσβαση σε αυτά, οριστικά και πλήρως, εκτός εάν η τήρησή τους επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπει η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, κυρίως, ο προαναφερθείς Κανονισμός, οι Συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διοργανώτρια στην ηλεκτρονική διεύθυνση spata@gedsa.gr ή καλώντας στo τηλέφωνo 210-5386414 από Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00-15:00), καθώς και να απευθύνουν καταγγελίες - παράπονα στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)

15. Ματαίωση Διαγωνισμού – Τροποποίηση Όρων.

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ματαιώσει τον Διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου. Η τροποποίηση ισχύει από τη χρονική στιγμή της σχετικής ανάρτησης - ενημέρωσης.

16. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή διένεξης ανακύψει σχετικά με τους παρόντες όρους ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

17. Αποδοχή των όρων.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στον Διαδικτυακό Τόπο.

Γίνετε μέλος της κοινότητας toyotomi

Εγγραφή στο Newsletter

Για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα και τις προσφορές μας

Ακολούθησέ μας

Ακολούθησέ μας στα social media και διάβασε τα νέα του blog μας. Μοιράσου τις εμπειρίες σου μαζί μας.

Top