Όροι Χρήσης

Η Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ A.E.Ε. (στο εξής ΕΤΑΙΡΕΙΑ), με την ιδιότητα του αποκλειστικού αντιπροσώπου στην Ελλάδα των προϊόντων TOYOTOMI δημιούργησε και διαχειρίζεται τον δικτυακό τόπο www.toyotomi.gr για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες του αναφορικά με τα προϊόντα TOYTOMI και συναφείς με αυτά υπηρεσίες.
Στοιχεία εταιρείας:
Επωνυμία: «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ A.E.Ε.»
Έδρα: Κανακίδη Κοσμερίδη, αριθμ. 1, Καλλιθέα Αττικής ΤΚ 176 76
ΑΦΜ: 094190859 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 1521501000

Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Κανακίδη Κοσμερίδη, αριθμ. 1, Καλλιθέα Αττικής 176 76
Τηλ.: 210 5386400
Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-17:00 (εκτός αργιών).
Email: info@.gedsa.gr

1. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες του site-κάνει χρήση του, για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως “χρήστης”. Όλες οι πληροφορίες και ενδεχόμενες υπηρεσίες που υπάρχουν στο site ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, ενώ η επίσκεψη στις σελίδες και/ή χρήση λειτουργικοτήτων/υπηρεσιών του site προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των ίδιων όρων.

Η χρήση του δικτυακού τόπου www.toyotomi.gr διέπεται από τους παρόντες όρους, που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς όλους τους χρήστες και τους οποίους (όρους) οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του δικτυακού τόπου www. toyotomi.gr συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης ήτοι ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.toyotomi.gr σε περίπτωση διαφωνίας με τους αναγραφόμενους όρους, οφείλει ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, ειδάλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος και επιβεβαιώνει τη συγκατάθεσή του. Οι νομικές πληροφορίες και οι όροι του παρόντος διέπουν όλες τις ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου της www.toyotomi.gr, εκτός αν αναφέρεται ρητά το αντίθετο σε κάποια συγκεκριμένη σελίδα.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να αλλάξει τους παρόντες όρους. Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας από τους χρήστες μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους όρους θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από τους χρήστες των αλλαγών αυτών.

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: 

Με την είσοδο στον παρόντα δικτυακό τόπο, ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.toyotomi.gr, αποδέχεται ότι η χρήση του γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη και ότι κανένα από τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, παρεπόμενη, θετική ή αποθετική ζημία, , συμπεριλαμβανομένης και της ζημίας συνεπεία ηθικής βλάβης, είτε για κόστη ή δαπάνες οποιουδήποτε τύπου (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών δικηγόρου, αμοιβών εμπειρογνώμονα ή άλλων εξόδων), για οποιαδήποτε διαφυγόντα κέρδη, απώλεια προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων, τα οποία μπορεί να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση του παρόντος δικτυακού τόπου ή από την αποθήκευση (downloading) οποιουδήποτε υλικού, κειμένου, δεδομένων, εικόνων, βίντεο ή αρχείων ήχου από τον παρόντα δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένου και αναφερομένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οτιδήποτε τυχόν προκλήθηκε από ιό (virus), λάθος στο πρόγραμμα (bug), ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψη της, από οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών, τηλεφωνική γραμμή, εξάρτημα υπολογιστή (hardware), λογισμικού (software) ή δυσλειτουργίας προγράμματος είτε οποιουδήποτε άλλου λάθους, παράλειψης ή καθυστέρησης στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου, ακόμα και στην περίπτωση που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει ενημερωθεί ρητώς για το ενδεχόμενο να προκύψουν τέτοιες ζημίες.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία ωστόσο περίπτωση, δεν προκύπτει ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/ χρήστη εξ αφορμής της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του www. toyotomi.gr συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό των χρηστών (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που απέκτησαν οι χρήστες μέσω του www.toyotomi.gr.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα είναι πάντοτε επίκαιρο, ασφαλές, χωρίς σφάλματα, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών και ότι τα αποτελέσματα που θα προέλθουν από την χρήση του θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα.

Ως αποτέλεσμα των συνεχών εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο ενδέχεται να μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένες και, για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε βάση «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ». Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Ο χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση/αξιολόγηση οποιουδήποτε περιεχομένου.

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας δεν παρέχει συμβουλές, ούτε κάνει οποιεσδήποτε συστάσεις ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια, πρόσκληση για επένδυση σε τυχόν άλλες κινητές αξίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή για συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της ιστοσελίδας www.toyotomi.gr, εκτός ρητών εξαιρέσεων ή διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά κειμένων, ονομασιών, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, αρχείων βίντεο ή ήχου και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και ως δικαιούχου λόγω μεταβίβασης από την κατασκευάστρια των εμφανιζόμενων προϊόντων αρχική δικαιούχο εταιρεία και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς είναι παράνομη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του www.toyotomi.gr χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ήτοι απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη συναίνεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, και οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά) περιέχεται στο www.toyotomi.gr μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση περιεχομένου των σελίδων αυτών από τρίτους. Απαγορεύεται η αντιγραφή της ιστοσελίδας ή τμημάτων της με σκοπό την εμπορική αξιοποίηση από τρίτους. Εκτός και αν άλλως εγγράφως ορίζεται διαφορετικά, η αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των
περιεχομένων αυτής της παρούσας ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε μορφή, που να βασίζεται σε αυτήν και / ή στο περιεχόμενό της, ή η ενσωμάτωση σε άλλες ιστοσελίδες, των συστημάτων ηλεκτρονικής ανάκτησης, απαγορεύεται. Κανένας σύνδεσμος (link) σε αυτή την ιστοσελίδα δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Όλα τα ονόματα υπηρεσιών ή/και προϊόντων που τυχόν αναφέρονται σε αυτήν την ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα της κατασκευάστριας εταιρείας ή/και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, των θυγατρικών τους, ή των συνεργαζόμενων με αυτήν και τις θυγατρικές της εταιρειών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εξουσιοδοτεί τους χρήστες να αντιγράψουν και να εκτυπώσουν αποσπάσματα ή έγγραφα από αυτήν την ιστοσελίδα (εκτός όσον αφορά περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτο πρόσωπο και έχει καθοριστεί ως τέτοιο) μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, δεδομένου ότι κάθε αντίγραφο ή απόσπασμα των εγγράφων αυτών ή των σελίδων, που αποκτάται, διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ανακοινώσεις ιδιοκτησίας και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτές. Όλα τα λογότυπα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και τα εμπορικά σήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή/και της κατασκευάστριας εταιρείας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της κατασκευάστριας εταιρείας Toyotomi ή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ή τρίτων (που χρησιμοποιείται μετά από χορήγηση άδειας) και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε επιβολή ποινής ή προστίμου.

4. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ – Σύνδεσμοι (Hyperlinks):
Δια της ιστοσελίδας www.toyotomi.gr δύναται να παρατίθενται παραπομπές σε περιεχόμενο δικτυακών τόπων (web-sites) τρίτων – να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners, video) σε δικτυακούς τόπους (web-sites) τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν τους αντιπροσωπεύει και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους, δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ούτε για τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία παρατίθενται μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποποιείται οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης έγκρισης, επιδοκιμασίας, σχέσης, χορηγίας ή συνεργασίας με τους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους εκτός εάν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά. Οι ανωτέρω παραπομπές – σύνδεσμοι υπάρχουν και έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του www.toyotomi.gr ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ή τραυματισμό των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, καθώς ο επισκέπτης/χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη. . Με την είσοδό του στον παρόντα δικτυακό τόπο, ο επισκέπτης/ χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχεται ότι η ETAIPEIA δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την επίσκεψη/ χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους ο παρών παραπέμπει, οι οποίοι ανάγονται αποκλειστικά στη σφαίρα ευθύνης των αντιστοίχων δικτυακών τόπων.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ: 

Η ιδιότητα του χρήστη αυτής της ιστοσελίδας είναι προσωπική για τον χρήστη και είναι υπεύθυνος (ο χρήστης) για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που θα προκύπτει από αθέμιτη, μη ενδεδειγμένη, μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για ζημία που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφορικών στο διαδίκτυο.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την παροχή όλου του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και για όλες τις σχετικές χρεώσεις τρίτων μερών (πχ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις παροχέα υπηρεσιών Internet).
Ο χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Ο επισκέπτης/ χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού, και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο ή στο Διαδίκτυο η οποία θα είναι απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη/επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης. Στην περίπτωση που η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού της ιστοσελίδας από την πλευρά του χρήστη έχει ως αποτέλεσμα τη ζημία οποιουδήποτε ατόμου το οποίο στη συνέχεια εγείρει αξίωση εναντίον της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, συμφωνεί ότι θα αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για όλες τις απώλειες και/ή ζημιές που θα προκύπτουν από μια τέτοια αξίωση.

Ο χρήστης αυτής της ιστοσελίδας αναλαμβάνει:

• να μην ενεργεί, κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, εν γνώσει του ή ακουσίως, αντίθετα σε οποιεσδήποτε νομικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής που έχει δικαιοδοσία επάνω του ή επάνω σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που αναλαμβάνει.
• να μην χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα για να προβεί σε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες να πρόσβασης των συστημάτων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των δικτύων τρίτων μερών.
• να μην χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για να διεξάγει επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλες δραστηριότητες ή να συμβάλλει σε δραστηριότητες που απαγορεύονται εκ του νόμου.
• να μην χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού που είναι δυσφημιστικής, προσβλητικής ή απειλητικής φύσης ή το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών, ή για το σκοπό της πρόκλησης διατάραξης, παρενόχλησης, ή περιττής ανησυχίας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ή να αποστέλλετε μηνύματα τα οποία γνωρίζει ότι είναι ψευδή ή να κάνει χρήση της ιστοσελίδας για τέτοιους σκοπούς
• να μη δημοσιεύει ή να μην μεταδίδει στον παρόντα δικτυακό τόπο οποιοδήποτε πορνογραφικό, άσεμνο, ανίερο, δυσφημιστικό, εξυβριστικό, απειλητικό, παράνομο ή άλλο υλικό που θα μπορούσε να αποτελεί ή να προτρέπει σε συμπεριφορά που ενδεχόμενα αποτελεί ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει αστική ευθύνη, ή με κάποιον άλλον τρόπο να παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη νόμου. Μολονότι η ETAIPIA ή οποιοδήποτε άλλο μέρος που τυχόν εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος δικτυακού τόπου μπορεί να παρακολουθούν, να επιθεωρούν ή να αναθεωρούν μεταδόσεις, αποστολές, η ETAIPIA και όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος δικτυακού τόπου αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης η οποία μπορεί να προκύψει από το περιεχόμενό τους συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αξιώσεων για δυσφήμιση, εξύβριση, βλασφημία, πλαστοπροσωπία ή προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
• να ενημερώνει άμεσα την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια οποιασδήποτε φύσης εναντίον του για οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας και, κατόπιν αιτήσεως από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, να διακόψει άμεσα την πράξη για την οποία έγινε η κατηγορία, και
• να ενημερώνει άμεσα την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σχετικά με οποιεσδήποτε ενέργειες από οποιονδήποτε συνιστούν αθέμιτη – μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας, εξ αφορμής της δικής του χρήσης.

5.1 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ:

 H χρήση του λογισμικού που φορτώνεται («download») από αυτήν την ιστοσελίδα εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση και αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από τον χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι όροι, προϋποθέσεις και σημειώσεις αδείας χρήσης του λογισμικού που φορτώνει («download») από αυτή την ιστοσελίδα στον προσωπικό του υπολογιστή, καθώς και ότι το ως άνω λογισμικό είναι συμβατό με τον υπολογιστή και δεν περιέχει ιούς.

6. ΑΝΗΛΙΚΟΙ: 

Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε κοινό ενηλίκων (όπως είναι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συνεργαστούν με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως επαγγελματίες στο χώρο του κλιματισμού, καθώς και ενδιαφερόμενοι αγοραστές των εμφανιζόμενων προϊόντων, που αναζητούν λύσεις κλιματισμού, αντλίας θερμότητας, αφυγραντήρες και καθαριστές αέρα (για οικιακή χρήση αλλά και ημι επαγγελματική χρήση πχ ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους), γενικά τα άτομα/φορείς κ.α που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ- τα εμφανιζόμενα στην παρούσα ιστοσελίδα και διατιθέμενα από αυτή προϊόντα). Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν συγκεντρώνει ούτε προτίθεται να συγκεντρώσει πληροφορίες από ή σχετικά με παιδιά.

7. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ -Αναθεώρηση του παρόντος: 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρη την ιστοσελίδα οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη αναγγελία ή ειδοποίηση. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύσουν από την επόμενη φορά που ο χρήστης θα επισκεφθεί την ιστοσελίδα. Οι χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται σε κάθε περίπτωση ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/ επίσκεψη του παρόντος δικτυακού τόπου.

8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 

Όλες οι ερωτήσεις των χρηστών θα πρέπει να αποστέλλονται είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@gedsa.gr είτε τηλεφωνικά στα άνωθι αναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας είτε μέσω φόρμας επικοινωνίας, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ με συμπλήρωση αυτής.

9. ΓΕΝΙΚΑ:

Εάν οποιοσδήποτε εκ των παραπάνω όρων ήθελε θεωρηθεί ως μη εφαρμόσιμος, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων όρων. Οι παρόντες όροι αυτοί αντιπροσωπεύουν τη συμφωνία μεταξύ του κάθε χρήστη και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και διέπει την πρόσβαση και την χρήση της ιστοσελίδας από την πλευρά των χρηστών.
Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις και ερμηνεύεται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Για την χρήση cookies από τον παρόντα ιστότοπο, παρακαλούμε ανατρέξτε για να δείτε αναλυτικά ποια cookies χρησιμοποιούμε και την Πολιτική των Cookies πατώντας εδώ  .Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τις επιλογές σας πατώντας εδώ.

Για ενδεχόμενα δικαιώματά σας που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα, παρακαλούμε ενημερωθείτε από τη Δήλωση Απορρήτου μας, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ Χρήση της ιστοσελίδας μας συνεπάγεται αυτοδίκαια ενημέρωσή σας για την εν λόγω Δήλωση και αποδοχή αυτής.

Εφόσον εισέρχεστε στον παρόντα ιστότοπο οπότε και κάνετε χρήση αυτού, αποδέχεστε και συναινείτε στα παραπάνω καθώς και στους παρόντες Όρους Χρήσης που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.toyotomi.gr .

Τελευταία ενημέρωση 12/06/2023

Search
Close this search box.

Toyotomi

Υποστήριξη